Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

         
 Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών  της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
        
1
 Έγκριση τεύχους  τροποποιήσεων/διορθώσεων επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» χωρίς τη μετάθεση της ημερομηνίας διαγωνισμού

  Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών του διαγωνισμού που πρέπει να τηρηθούν, δεδομένου ότι η Υπηρεσία δεν εισηγείται μετάθεση των ημερομηνιών διαγωνισμού 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου