Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


Σας  καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη,  28 Ιουλίου  2020, με  ώρα έναρξης 09.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των  με αριθ. 40/20930/31-3-2020 &  163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο
Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών, Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας ετών 2019, 2020

2ο
Πρόσληψη υδρονομέων  άρδευσης  στις Κοιν. Προμάχων , Νότιας και στον οικ. Λαγκαδιάς  της  Κοιν. Περίκλειας

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:
      1ο θέμα :  Καθώς κρίνεται απαραίτητη για την σύνταξη της σχετικής μελέτης, η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λόγω της αναγκαιότητας απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου  έτους 2019.
  2ο θέμα : H αρδευτική περίοδος με την αρ. 50/2020 απόφαση Δ.Σ. καθορίσθηκε έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, οπότε η πρόσληψη των υδρονομέων πρέπει να γίνει το αργότερο την 1η Αυγούστου 2020, αφού είναι 2μηνης απασχόλησης

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων και  οδηγίες για την κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και σχετικός πίνακας ψήφισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου