Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝΕιδήσεις - ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ... | Palo.grΚαλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών  της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1
9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:11357/16-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2
Λήψη απόφαση αναφορικά με την αριθ. 49/2020 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. (αριθ.πρωτ.:10565/06-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3
Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (αριθ.πρωτ.:11248/15-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4
Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς στην πόλη της Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας». (από 06-07-2020 εισήγηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προμήθειας)

5
Ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90828 για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας» και επαναπροκήρυξη του κατά τα οριζόμενα της αρ. 128/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (από 15-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

6
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου». (από 14-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

7
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλμωπίας». (από 14-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

8
 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νότιας του Δήμου Αλμωπίας». (από 14-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9
Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού σχεδίου γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου». (από 17-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10
Έγκριση μελετών ΤΠ 2020  με τίτλους: 1. «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας» και    2. «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας». (από 17-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στον αύλειο χώρο της Μ.Ε.». (από 17-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

12
Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο:   «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην ΤΚ Προμάχων» (από 13-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13
Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου  «1. Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας – 2. Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου