Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

Βασιλειάδης Βασίλειος (Λάκης) : Παράταση έως και 3 μήνες στους εργάτες γης

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την παράταση στην παραμονή έως και +3 μήνες στους μετακλητούς εργάτες γης από τρίτες χώρες που βρίσκονται ήδη στη χώρα. Η παράταση θα χορηγείται για τον απαιτούμενο χρόνο που αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι:

¨    Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, ο οποίος θα δηλώνει υπευθύνως ότι:

·      Υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την παραγωγή, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στην χώρα, προκειμένου τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες,

·      θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

·      θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005,

·      θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την σύναψη σύμβασης εργασίας,

·      θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

¨    Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του αλλοδαπού, καθώς και σελίδας / σελίδων με τις σφραγίδες εισόδου / εξόδου που σχετίζονται με την χρονική περίοδο εφαρμογής της ΠΝΠ.

¨    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη

Παράλληλα και σχετικά με την έξοδο και επανείσοδο στην χώρα για όσο χρόνο διαρκεί το αρχικό διάστημα βραχείας παραμονής από την είσοδο στην χώρα προβλέπεται ότι η έξοδος από την χώρα δεν συνεπάγεται λήξη της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, παρά μόνον αν έχει λυθεί η σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη, ενώ για την έγκριση της επανεισόδου, ο αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να εξακολουθεί να τελεί υπό το καθεστώς απασχόλησης. Η πιστοποίηση θα γίνεται με την προσκόμιση της σχετικής σύμβασης εργασίας ή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι εξακολουθεί να ισχύει η εργασιακή σχέση με τον ενδιαφερόμενο, στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως ότι:

¨    Υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την παραγωγή, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την επανείσοδο του αλλοδαπού στην χώρα,

¨    θα καταβάλει (ή συνεχίζει να καταβάλει) το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

¨    θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005,

¨    θα εκπληρώσει (ή έχει ήδη εκπληρώσει) το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την σύναψη σύμβασης εργασίας,

¨    θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι παραπάνω πληροφορίες προκύπτουν από επικοινωνία του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Λάκη Βασιλειάδη με τον Διευθυντή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, στον οποίο και είχε αποστείλει επιστολή σχετικά με το αίτημα πολλών αγροτών της Πέλλας από τις 10 Ιουλίου.

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας της νόσου COVID-19 και των επιπτώσεών της στην ελληνική οικονομία, ο Λάκης Βασιλειάδης είχε από την αρχή τονίσει τη σημασία της μετάκλησης εργατών γης τρίτων χωρών και έχει πραγματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων για τη απλούστευση της διαδικασία, την προσέγγιση και άλλων χωρών για διεθνή συμφωνία και την αξιοποίηση του εγχώριου εργατικού δυναμικού, μέσω κινήτρων από τον ΟΑΕΔ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου