Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και  με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10  της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

(ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ.1, την υπ. Αριθμ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθ. Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 20 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης: 13:00μ.μ και ώρα λήξης 15:00μ.μ, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

         

1

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2020. (αριθ.πρωτ.:13611/19-08-2020 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω του ότι από το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ δίνεται προθεσμία έως 21-08-2020.

 

Για το θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε στις 20 Αυγούστου 2020, από της 13:00 μ.μ. έως της 15:00 μ.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Αθανασίου Πέτρο) στο τηλ. 2384350231-232, e-mail: admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχών σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 20-08-2020 ώρα 13:00 μ.μ..

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου