Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ»

       

   Σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 έως 14.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10089/9.8.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019,, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 26 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

15

Μούκας Σωτήριος

2

Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος)

16

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

17

Μουστάκας Γεώργιος

4

Γιώγας Δημήτριος

18

Παπαδόπουλος Ελευθέριος

5

Δελής Αθανάσιος

19

Πασχάλης Αλέξανδρος

6

Θεοδώρου Έλλη

20

Πέτκου Αναστάσιος

7

Θωμάς Ευάγγελος

21

Ρυσάφης Αντώνιος

8

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

22

Σαμλίδης Μιχαήλ

9

Καραμάνη Δήμητρα

23

Ταμβίσκου Ευτυχία

10

Καραπατσούδη Ελένη

24

Τζιάκος Δημήτριος

11

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία

25

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

12

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

26

Χατζόγλου Ιωάννης

13

Κίτσου Ελένη

 

 

14

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1

Τσεπκεντζής Ιωάννης

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.

           

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς ψήφιση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 9.8.2020 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:

«Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε για το θάνατο του Δημητρίου  Τσεπκεντζή, πατέρα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση» Ιωάννη Τσεπκεντζή.

Με βάση τα παραπάνω καλώ το δημοτικό συμβούλιο:

1.Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συγγενείς του αποβιώσαντος.

2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία και να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του.

3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

 

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συγγενείς του αποβιώσαντος.

2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία και να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του.

3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  119/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Έδεσσα  10.8.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

 


           


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου