Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ Πεπραγμένα τελευταίων μηνών

 

Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας λειτουργώντας με κύριο γνώμονα την ενημέρωση των καταναλωτών, παραθέτει παρακάτω τα πεπραγμένα αλλά και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα των τελευταίων μηνών.

Αρχικά,  σας γνωστοποιούμε ότι με την υπ.αριθμ. 37/30-7-2020 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παροχή συναίνεσης για την μεταφορά του έργου «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και καθορισμός και εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου.

Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 13014/25-02-2020 απόφαση του ΥΠΕΣ, επιτεύχθηκε η έγκριση της επιχορήγησης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας

με το ποσό των 50.000 ευρώ για την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας της Τοπικής Κοινότητας Τσακώνων-Χρύσας- Ροδωνιάς και Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς.

Μετά από έρευνα των χώρων που προκύπτουν για την ανόρυξη της γεώτρησης καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι η πιο ενδεδειγμένη περιοχή είναι η περιοχή των γαλανών νερών στο Λουτράκι όπου οι ενδείξεις ύπαρξης αρσενικού πέρα των ορίων είναι μηδαμινές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είμαστε στην ανεύρεση χώρου προς παραχώρηση  για την ανόρυξη δοκιμαστικής γεώτρησης  και εφόσον προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα θα προχωρήσουμε στην ενέργεια ανόρυξης κανονικής-μόνιμης γεώτρησης.

Για την ολοκλήρωση της λύσης των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων,  έχουμε υποβάλλει αίτημα  στο πρόγραμμα Λειψυδρίας  του Υπουργείου Εσωτερικών για την χρηματοδότηση δικτύου ύδρευσης από την γεώτρηση μέχρι τις δεξαμενές των Τοπικών Κοινοτήτων Τσακώνων-Χρύσας- Ροδωνιάς και Πιπεριάς.

Όσον αφορά το κομμάτι των μελετών, στις 03.06.2020 στάλθηκε στην υπηρεσία έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 2868 το οποίο αφορά Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΤΠΑ 2021-2027.

Η υπηρεσία μας υπέβαλλε στις 13.07.2020 σχετική μελέτη με αριθμό πρωτοκόλλου 853. Συγκεκριμένα, βάσει των μελετών τα έργα είναι τρία:

1.      Σύστημα τηλεμετρίας  και τηλε - ελέγχου  διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης  της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με εκτιμώμενο προϋπολογισμό  τις 450.000,00 ευρώ.

2.      Βελτίωση και αδειοδότηση του συνόλου των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με εκτιμώμενο προϋπολογισμό τις 470.000,00 ευρώ.

3.      Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφόρων Δήμου Αλμωπίας με εκτιμώμενο προϋπολογισμό τις 400.000,00 ευρώ.

 

Έχουμε προβεί στην προεκτίμηση αμοιβών που αφορούν μελέτες ολοκλήρωσης υδρευτικών δικτύων για συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες. Συγκεκριμένα, αυτές είναι: α) Δ.Ε. Εξαπλατάνου και οι Τοπικές Κοινότητες: β) Χρυσής, γ) Θηριόπετρας, δ) Προδρόμου- Νερομύλου ε) Φούστανης με σκοπό την ωρίμανση των συγκεκριμένων έργων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακό νόμο.

Εισέρχοντας στο «κεφάλαιο» εύνοιας των πολιτών του Δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας που πραγματοποιήθηκε τον μήνα Ιούλιο, εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο και τα Μέλη ευνοϊκή ρύθμιση για τους καταναλωτές με αφαίρεση των τόκων βάσει της απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου 40/30-07-2020. Το συγκεκριμένο θέμα προσεχώς, θα τεθεί σε ψηφοφορία και κατά την συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζει ο νόμος με αποτέλεσμα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου οι καταναλωτές να προσέρχονται στην υπηρεσία με σκοπό την ρύθμιση των οφειλών τους.

Παράλληλα, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας έχουμε μεριμνήσει ώστε να τεθεί το ζήτημα ψήφισης για την τροποποίηση κριτηρίων όσον αφορά το τιμολόγιο αναπήρων, για το οποίο βάσει της απόφασης 45/29-11-2018 είχαν εισχωρήσει και οικονομικά κριτήρια.

Τέλος, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε μια καινοτόμο ιδέα η οποία αφορά τους «συνεπείς» καταναλωτές. Συγκεκριμένα,  βρισκόμαστε σε συνεχείς συζητήσεις με την ΕΔΕΥΑ και τον Νομικό Σύμβουλο, ώστε μέσα από ορθολογικές μεθόδους και σύνεση να μπορέσουμε να εδραιώσουμε τακτικές συνέπειας και προαγοράς κατανάλωσης νερού με ταυτόχρονη έκπτωση, το ποσοστό της οποίας βρίσκεται υπό συζήτηση για τις επαγγελματικές παροχές, με σκοπό τόσο να τονωθεί η εισπραξιμότητα της επιχείρησης όσο και να παρέχουμε ένα είδος ελάφρυνσης στους επαγγελματίες μας.

ΜΕ ΤΙΜΗ ,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου