Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ


Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:12794/07-08-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2 Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(αριθ.πρωτ.:12091/28-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 260/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:12697/06-08-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 263/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:12733/06-08-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

5 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για λήψη Απόφασης. (αριθ.πρωτ.:12813/07-08-2020 εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Δημάρχου)

6 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.12308/30-07-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 76/2020 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:12414/03-08-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

7 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:11417/17-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

8 Τροποποίηση της αριθ.123/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας για συνεργασία με τον Δήμο Αλμωπίας στον τομέα της ηλεκτρονικής είσπραξης λογαριασμών και εν γένει απαιτήσεων. (αριθ.πρωτ.:11776/23-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

9 Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19. (αριθ.πρωτ.:12591/03-08-2020 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

10 Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τη θέση ΠΕ Διοικητικού (Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης), που εγκρίθηκε με το αριθ.πρωτ.:47668/28-07-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ. (αριθ.πρωτ.:12807/07-08-2020 εισήγηση Τμήματος Προγραμματισμού)

11 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου “Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου του Δήμου Αλμωπίας” (από 28-07-2020 εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού)

12 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ” (από 03-08-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13 Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”. (από 05-08-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

14 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης/ απ’ευθείας ανάθεσης βάσει της 23/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια αντισηπτικών και προστατευτικών ειδών στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19» για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:11544/20-07-2020 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού)

15 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών» (αριθμ. Διακήρυξης 5182/02-04-2020). (αριθ.πρωτ.:11710/22-07-2020 εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού)

16 Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009- υποέργο 3 – Προμηθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων (LB Municipality of Almopia)» (αριθμ. Διακήρυξης 5478/2020). (αριθ.πρωτ.:12394/31-07-2020 εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού)

17 Έγκριση της με αρ. 10/2020 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΠ2020 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)» (από 07-08-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

18 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΠ2020 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 07-08-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

19 Συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου “1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”, Τ.Π. 2020. ”. (από 07-08-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

20 Συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”, Τ.Π. 2019. (από 07-08-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

21 Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην ΤΚ. Σωσάνδρας. (αριθ.πρωτ.:12524/04-08-2020 εισήγηση Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

22 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νότιας. (αριθ.πρωτ.:12525/04-08-2020 εισήγηση Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)

23 Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα από 29 έως 31 Ιουλίου 2020. (αριθ.πρωτ.:12814/07-08-2020 εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Δημάρχου)

Εσωτερική Διανομή: - Πρωτόκολλο - αρχείο -Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων -Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών -Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Δημάρχου -Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών -Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου