Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Σωματείο Μαγείρων : Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα

✅Ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
👉Ρυθμίσεις για εργαζόμενους εποχικών επιχειρήσεων που δεν επαναλειτουργούν
✅Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν θα επαναλειτουργήσουν για όλη την περίοδο από 1/6/2020 έως 30/9/2020 ή μέρος αυτής είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Το Υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει την πληρωμή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) υπολογιζόμενου επί του ποσού των 534,00 ευρώ για είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ασφάλισης και με πακέτο κάλυψης το ίδιο που είχαν ασφαλιστεί στην προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Για μικρότερη περίοδο καταβάλλεται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534,00) με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
Παράγεται ΑΠΔ με βάση τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας, του e-ΕΦΚΑ, του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών συναρμόδιων φορέων.
Η ΑΠΔ για την περίοδο από 1/6/2020 έως 20/9/2020 υποβάλλεται ως αυτοτελής μέχρι 31/12/2020, τελική ημερομηνία καταβολής και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
✅Μετά την 1η Οκτωβρίου 2020 oι παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και το Υπουργείο Εργασίας αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος ανεργίας.
👉Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο.
✅Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. Στους εργαζόμενους αυτούς αυτούς παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.
✅Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων στις παραπάνω επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
👉Αναμένουμε Διευκρινιστική Εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου