Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Αλμωπίας ο Γιώργος Τσιμτσιρίδης με απόφαση του δημάρχου Αλμωπίας Χρήστου Μπάτση !!!

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1326 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄). 3. Την ανάγκη πρόσληψης γενικού γραμματέα για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών και το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη οικονομική δυνατότητα 4. Τη σχετική γνωστοποίηση δια του τύπου 5. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων 6. Την με αρ. πρωτ. 16872/24-09-2020 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου (ΚΑ 00.6031.0003 & ΚΑ 00.6053.0000). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προσλαμβάνουμε τον κο Τσιμτσιρίδη Γεώργιο του Νικολάου, ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλμωπίας. Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου