Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:19220/19-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.:19478/21-10-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ.107/2020 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:19521/22-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.:19479/21-10-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ.106/2020 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:19522/22-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.231/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. (αριθ.πρωτ.:19540/22-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

5 Έγκριση υποβολής πρότασης για τη «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ: 6Δ5646Ψ844-ΩΙΙ). (από 21-10-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

6 Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας». (από 21-10-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

7 Έγκριση της προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης της μελέτης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» και έγκριση των αμοιβών των βραβείων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας». (από 21-10-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

8 Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία <<ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε>>. (αριθ.πρωτ.:19560/22-10-2020 εισήγηση Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

1 σχόλιο: