Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Μετά την ματαίωση των ειδικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 30/10/2020 και 6/11/2020 κατόπιν των με αριθ.πρωτ. 19744/26-10-2020 και 20201/2-11-2020 προσκλήσεων συνεδριάσεων αντίστοιχα, λόγω μη απαρτίας, σας καλούμε να συμμετέχετε σε νέα επαναληπτική, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας που θα διεξαχθεί με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 2.00 μ.μ.(14.00΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017»

Γίνεται μνεία στη διάταξη του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σύμφωνα με την οποία : «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (…)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου