Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          

 Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αλμωπίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). (αριθ.πρωτ.:21.537/19-11-2020 εισήγηση Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής)

 

2

Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 19-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

3

Παράταση  της ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου του δήμου Αλμωπίας», λόγω δημόσιου συμφέροντος. (αριθ.πρωτ.:21.575/20-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)      

 

4

Παράταση  της ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Αριδαίας του δήμου Αλμωπίας», λόγω δημόσιου συμφέροντος. (αριθ.πρωτ.:21.576/20-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)        

 

5

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 19-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

6

Έγκριση της με αρ. 63/2020 (ΑΔΑ:ΨΓΗΒΟΚΚΨ-ΧΟ9) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα: «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2020» (αριθ.πρωτ.:1379/19-11-2020 εισήγηση του Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

 

7

Έγκριση της με αρ. 60/2020 (ΑΔΑ:ΩΗ4ΔΟΚΚΨ-4Ε6) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας Οικονομικού έτους 2021» (αριθ.πρωτ.:1379/19-11-2020 εισήγηση του Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

 

8

Έγκριση της με αρ. 61/2020 (ΑΔΑ:ΨΠΚ1ΟΚΚΨ-ΡΗ6) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2021. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την προώθηση της απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας για την επιβαλλόμενη έγκριση του» (αριθ.πρωτ.:1379/19-11-2020 εισήγηση του Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

 

9

Έγκριση της με αρ. 62/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΔΑΟΚΚΨ-ΛΥ4) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα: «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2021» (αριθ.πρωτ.:1379/19-11-2020 εισήγηση του Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

 

10

Έγκριση της με αριθμ.42/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΠ-Α περί 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2020.

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου