Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : Πλήρωση μιας [1] θέσης μετακλητού υπαλλήλου «Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας»

 

Αυτή η θέση κυριε Δήμαρχε θα έπρεπε να καλυφθεί από την πρώτη μέρα ανάληψης της Δημοτικής Αρχής .

Ελπίζουμε μόνο σε μια επιλογή που θα ωφεληθεί από τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αλμωπίας και οι δημότες του και όχι μια ΄΄ φραγκόκοτα ΄΄ που θα τρέχει πίσω από τον Δήμαρχο .

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Έχοντας υπόψη

: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 ν. 4447/2016 (Α΄241) και με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 . 2.Τις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 4.Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Την πλήρωση μιας [1] θέσης μετακλητού υπαλλήλου «Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Η επιλογή του προσώπου που θα προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει από τον Δήμαρχο Αλμωπίας , οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη . Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται A) Tα γενικά προσόντα διορισμού, για την απόδειξη των οποίων απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές διατάξεις και τα οποία είναι: -Να μην έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχει τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση, -Προκειμένου περί ανδρών, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, - Να έχει υγεία και φυσική καταλληλότητα, B) Tα παρακάτω τυπικά προσόντα διορισμού: 1.Να έχει Πτυχίο ή δίπλωμα Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα 3.Να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) βάσεις δεδομένων & (iiii) παρουσιάσεις Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Δήμο Αλμωπίας μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης . Τα καθήκοντα του προσώπου που θα προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι: 1)Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. 2) Σχεδιάζει και εισηγείται κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ.), καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος. 3) Σχεδιάζει, εισηγείται προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων. 4) Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου. 5) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου. 6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ. Η πρόσληψη και εργασιακή σύμβαση καθώς και οι αποδοχές αυτού που θα προσληφθεί διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007,όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2384350206 & 2384350282. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου