Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Πρόσληψη 746 Εθνοφυλάκων με 16€/ημέρα για φρούρηση εγκαταστάσεων

 Ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθεί για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2021, καθορίζεται στους επτακόσιους σαράντα έξι (746).

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης 

που παρέχεται στους Εθνοφύλακες μόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής τους, καθορίζεται στα δεκαέξι (16) ευρώ.

Δείτε την ΚΥΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α
 
Τηλέφ.
: 210-6552415
Φ.
841/1/1065925
Σ.
44
 Αθήνα, 1 Ιαν 21
 
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Καθορισμός
 
αριθμού Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση απο-θηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεωντου Στρατού Ξηράς, κατά
 
το έτος 20
21
και ημερήσιας
 
αποζημίωσης
 
αυτών
.
Ο Ο
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
-
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 
 Έχοντας υπόψη
:1.
Την παρ.
 
5 του άρθρου 8 του ν.
3257/2004
«Ρυθμίσεις θεμάτων προ-σωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
 2.
Το άρθρο
 
90 του
 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
 
τακυβερνητικά όργανα
 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α΄ 98)
.3.
Την υπ΄ αρ. 247153α/9
-8-2019
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργούκαι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ε-θνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή»
 (
Β΄
 3181).4.
Την υπ΄ αρ. Υ70/30
-10-2020
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεσηαρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
 
Υπουργό Οικονομικών
,
Θεόδωρο Σκυλακάκη»
 (
Β΄
 4805).5.
Το γεγονός ότι, όπως
 
προκύπτει από την υπ΄ αρ. 584/2020 εισήγησητου προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
 
από
 
τις διατάξεις
 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-ϋπολογισμού
 
ύψους
 4.356.640
ευρώ
,
για το έτος 2021,
 
η οποία θα καλυφθεί απότις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον Π/Υ του ΓΕΣ
 
(ΕΦ: 1011.202.0000000, ΑΛΕ: 2130110001). Για τα επόμενα έτη του ισχύοντος
 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019
-
2022 δεν προκαλείται οικονομική επι-βάρυνση και
 
συνεπώς δεν επηρεάζονται τα ανώτατα όρια αυτού, αποφασίζουμε:
 
 Άρθρο 1
 
Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων
 
Ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθεί για φρούρηση απο-θηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων
 ΑΔΑ: ΨΓ1Ζ6-4ΥΓ
Ministry of DigitalGovernance,Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry ofDigital Governance, HellenicRepublicDate: 2021.01.25 13:11:25EETReason:Location: Athens
 
 -2-
του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 20
21
, καθορίζεται στους επτακόσιους σαράντα έξι
 (746).
 Άρθρο 2
 
Ημερήσια αποζημίωση Εθνοφυλάκων
 
Το ποσό της ημερήσιας
 
αποζημίωσης που παρέχεται στους Εθνοφύλακεςμόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής τους
,
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν
.1295/1982 (
 Α΄
 
126), καθορίζε-ται στα δεκαέξι
 (16)
ευρώ
.
 Άρθρο
3
 Έναρξη ισχύος
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη
 
δημοσίευσή
 
της στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως
.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 
 Αλκιβιάδης Στεφανής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου