Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ                 ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                                                                 

     Σύμφωνα με:

  1. Tο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013.
  2. Τις διατάξεις των: Ν.5607/32, Ν.1963/91, Ν.3918/11 άρ.36 παρ.3, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30,  Ν.4281/14 άρ.217, το Ν.4509/17 άρ.64, Π.Δ.64/11-7-18, Ν.4558/18 άρ.5 παρ. 6 και το Ν. 4715/20 άρ. 29  όπως ισχύουν σήμερα.
  3. Το με αρ. πρωτ. 3143/10-08-2020 έγγραφο του Π.Φ.Σ. σχετικό με τον Ν. 4715/20 άρ. 29  για «Νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιβάλλονται όρια στον αριθμό αιτήσεων και τον αριθμό αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που χορηγούνται ανά περίοδο ».

                                                         

Οι  κενές  θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. Πέλλας  που προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου  2020, είναι οι παρακάτω:

           

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ(Έδρα Έδεσσα)

139.680

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα Αριδαία)

27.556

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Αλώρου

417

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Γαρεφείου

663

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Δωροθέας

596

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Λυκοστόμου

403

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου

542

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Πιπεριών

558

0

1

 

 

Τοπική Κοινότητα

Σαρακηνών

 

413

 

0

 

1

 

Τοπική Κοινότητα

Θεοδωρακείου

583

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Θηριόπετρας

334

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων

166

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Νότιας

334

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας

423

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας

543

0

1

 

Τοπική Κοινότητα

Φούστανης

454

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Χρυσής

281

0

1

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

28.814

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Γραμματικού

194

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Περαίας

381

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Βρυτών

451

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς

860

0

1

 

Καρυδιά

387

 

 

 

Κερασιά

473

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Νησίου

382

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Σωτήρας

512

0

1

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

63.122

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου

404

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Λάκκας

372

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου

349

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

232

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας

280

0

1

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

20.188

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Ανύδρου

382

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Κρανέας

74

0

1

 

Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής

151

0

1

 

 

     Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,είναι οι παρακάτω:

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                      ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ                                   ΚΕΝΕΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                                                                                                           

 

                      2

                2

 

 

*όπου αναφέρεται «αναμονή» σημαίνει ότι έχουν δοθεί οι θέσεις με τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις,   

   και  ισχύει η δέσμευση για 6 μήνες από την επίδοση, ώστε να καταρτιστεί το φαρμακείο.           

    

      Επισημαίνουμε τα εξής:

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά  ή ιδιοχείρως (ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για    

    το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης). 

 

         Σύμφωνα με τον Ν.4715/20 άρθρο 29  και όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Π.Φ.Σ. σε

    κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά

   σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας το ανώτερο τέσσερις(4) αιτήσεις για χορήγηση

   άδειας ίδρυσης φαρμακείου επί ποινή ακυρώσεως όλων των αιτήσεων. 

 

 

 

 

Επίσης σε κάθε περίοδο    υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία(1) άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει. Αν του χορηγηθούν παραπάνω από μία, θα πρέπει να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός της ταχθείσας προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, επί  ποινή ανάκλησης αυτεπαγγέλτως όλων των αδειών ίδρυσης.

 

  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Φεβρουαρίου  2021 κ΄ώρα 15:00

     (Ν.4272/14/άρ.30)

 

·         Σχετικά με τη σειρά προτίμησης συνολικά μεταξύ φαρμακοποιών που επέδωσαν αίτηση για τη

      συγκεκριμένη θέση, η κρίση  θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64.

 

·         Σε εφαρμογή  του άρ.29 παρ.3 του Ν.4715/20, ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν, η αίτηση ακυρώνεται. 

                          Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι φάκελοι,  θα ακολουθήσει η κρίση    σύμφωνα με τον

                         Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

·         Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddygeiaspellas@pella.gr

                Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276, 23813 51280 και 23813 51231.

                       

 

                                                                                

                                                                                                                     Μ.Ε.Α.   

                                                                                                  Η Αν. Προϊσταμένη  Διεύθυνσης

                                                                                                                    

 

                                                                                                             ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

    ΑΙΤΗΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ    ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

                                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

                                                                                      ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                                                                                               

Επώνυμο:…….....……………………………………..

                                                                                              Παρακαλώ να μου χορηγήσετε    άδεια ίδρυσης φαρμακείου 

Όνομα:……………………………………………………          στην Τ.Κ. ..................................................

                                                                                              του Δήμου...........................................................

Όνομα Πατέρα:……..……………….…………………

Όνομα Μητέρας:..……………………………………..

Αρ. Αστυν. Ταυτότητας:…………………………….                Συνημμένα σας καταθέτω:

Ημ.έκδοσης: ……………………………………………..         1……………………………………………

Εκδ.αρχή: ………………………………………………….       2…………………………………………….

Α.Φ.Μ……………………………………………………….       3…………………………………………….

Στοιχεία επικοινωνίας:                                                           4……………………………………………..

Σταθερό Τηλ.: ……………………………………………          5…………………………………………….

Κινητό Τηλ.:……………………………………………….

Φαξ: ………………………………………………………….

E-mail: .……………………………………………………..

Τόπος κατοικίας                                                                                          Ο/Η  αιτών/ούσα

Πόλη:…………………………………………………………

Οδός- Αριθμός:…………………………………….…..                                     (υπογραφή)

Ταχ. Κώδικας:……………………………………….…..

Θέμα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης  φαρμακείου

Έδεσσα,……../……./202…..

               

Με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, το φυσικό πρόσωπο ότι  επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, για το σκοπό της διεκπεραίωσης της αίτησης, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Ειδικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι τα εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627), τηλ.. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449, email: info@pkm.gov.gr . Η υπηρεσία μας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι η εξής: dpo@pkm.gov.gr

Τα δεδομένα που συλλέγουμε με την παραπάνω αίτηση είναι δεδομένα όπως Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Κλάδος, Ειδικότητα, Βαθμός, Υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας και υπόκεινται σε επεξεργασία από την υπηρεσία μας και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αυτής, όπως ενδεχομένως και από άλλα πρόσωπα, όπως είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της αίτησης και στη συνέχεια αρχειοθετούνται, εις το διηνεκές, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο. Η παροχή των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωσή της.

Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, ότι, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:

1)      Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Υπηρεσίας μας, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).

2)      Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας.

3)      Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

4)      Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί η Υπηρεσία μας (δικαίωμα εναντιώσεως).

5)      Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων μας από τα αρχεία της Υπηρεσία μας (δικαίωμα στη λήθη).

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία ή τη συνέχιση και ικανοποίηση  του αιτήματός σας, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους της Υπηρεσίας μας μη δυνατότητα εξετάσεως του αιτήματος σας.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα υπό 1 και 3 ανωτέρω αναφερόμενα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της υπηρεσίας μας, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: dpo@pkm.gov.gr.

 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

   Τα δικαιολογητικά, εκτός από την αίτηση+υπεύθυνη δήλωση για τον υπεύθυνο φαρμακοποιό,

     που θα υποβληθούν είναι τα εξής:

1.    Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή ΔΟΑΤΑΠ. (του φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου φαρμακοποιού)               

 

2.    Αντίγραφο άδειας άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος. (του φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου φαρμακοποιού)

 

3.    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου κ.λ.π. (ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε.) για φαρμακοποιό ή μη φαρμακοποιό.

 

4.  Φορολογική ενημερότητα για φαρμακοποιούς και μη φαρμακοποιούς ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση στην

     οποία θα δηλώνεται ότι δεν οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή

     άλλη αιτία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

5.  Υπεύθυνες δηλώσεις:«ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΚΙΒΔΗΛΕΙΑ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ  KAKOΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Ή ΚΑΘ’ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΒΛΗΘΗ Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ» και «ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ» και επιπλέον δήλωσή τους για το αν έχουν λάβει οποτεδήποτε και οπουδήποτε (ο ίδιος ή ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός) άδεια ίδρυσης φαρμακείου σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, τον αριθμό αυτών των αδειών ή αν εκκρεμούν αιτήσεις τους για άδεια ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα, το αναγράφουν στην Υ.Δ. και επισυνάπτουν και τις σχετικές άδειες ή αιτήσεις.

  1. Παράβολο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, αξίας 5,87 ευρώ.

Σημ.:Οι ιδιώτες που θα κάνουν αίτηση, οφείλουν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που τους αφορούν

       και  προβλέπονται στο Π.Δ.64/18 τ.Α΄ΦΕΚ 124 καθώς και τα παραπάνω δικαιολογητικά για τον υπεύθυνο

        φαρμακοποιό, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κρίση της θέσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου