Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          

 Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη και κατεπείγουσα διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 31/1/2021). (αριθ.πρωτ.:29/04-01-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:30/04-01-2021 διαβιβαστικό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ:   Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής    με   θέμα    : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( έως 31/1/2021) -   Αιτιολόγηση κατεπείγοντος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. Πρωτ:  29/4-1-2021 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη   :

  1. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της και αν τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση διότι, θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, και σε δεύτερη φάση, λαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων, αν κρίνει ότι αυτά, δικαιολογούν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.
  2. Το γεγονός ότι το  με αριθμ Πρωτ: 63720/29-12/2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αναφορικά με το 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθορίζει τη δυνατότητα  πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ προς υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών και μέχρι τις 31/1/2021 ( ημερομηνία διεκπαιρέωσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για τον καθορισμό της επιφάνειας  ή και της χρήσης ακινήτου).
  3. Το γεγονός ότι η διεκπεραίωση των 4.4470 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και στο πρωτόκολλο του Δήμου, είναι αδύνατη με το υπάρχον προσωπικό με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη επεξεργασία αυτών και την απώλεια εσόδων για το Δήμο Αλμωπίας.

Σας  διαβιβάζουμε:

1. Την με αριθμ Πρωτ: 29/4-1-2021 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου  και παρακαλούμε για λήψη της σχετικής απόφασης,  σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση σας.- »

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου