Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.4674/2020. (αριθ.πρωτ.:671/18-01-2021 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

2 Έγκριση ή μη πρακτικού 3 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”. (από 14-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

3 Αποδοχή χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας» (από 15-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

4 Αποδοχή χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή-Επισκευή και Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλμωπίας». (από 15-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

5 Αποδοχή χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από τον Άξονα Προτεραιότητας «Σχέδια Φόρτισης

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. (από 15-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

6 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δήμου Αλμωπίας (ΚΕ.Κ.Π.-Α) για την υλοποίηση των διαδικασιών που απορρέουν από την ένταξη στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» σύμφωνα με την αριθ. 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών. (από 15-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

7 Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς του Δήμου Αλμωπίας». (από 18-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

8 Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας». (από 18-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9 Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας. (από 18-01-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10 Έγκριση του από 18-1-2021, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ Δ (Διενέργειας ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 19 ΚΑΙ 20 (Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό ΙΔΟΧ 43 άτομα). (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 93614). (αριθ.πρωτ.:668/18-01-2021 εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου