Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

Πώς θα φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες για τα «κουρεμένα» ενοίκια του 2020

 Μειωμένα θα είναι τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια τα οποία θα δηλώσουν φέτος στην εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, λόγω του αναγκαστικού κουρέματος που εφάρμοσε η κυβέρνηση. Λόγω της μείωσης του εισοδήματος αλλά και της αναστολής για φέτος της εισφοράς αλληλεγγύης, oι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν μικρότερους φόρους.


Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστές από 15% έως και 45%. Επιπλέον, τα εισοδήματα φορολογούνται και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης για συνολικά ποσά εισοδημάτων άνω των 12.000 ευρώ, η οποία φέτος θα «παγώσει».

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι αυτό που προέρχεται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση. Καθώς επίσης και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων ή από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε τρίτους.

Το εισόδημα αυτό μπορεί να αποκτάται και να δηλώνεται από κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί, με δικαστική απόφαση, με οριστικό συμβόλαιο ή χρησικτησία το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας κατά περίπτωση.

Επιπρόσθετα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία θεωρείται και κάθε ποσό που προέρχεται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων τοποθέτησης επιγραφών και κοινόχρηστων χώρων. Επίσης, το ποσό της αποζημίωσης για την πρόωρη λήξη της μίσθωσης που καταβλήθηκε από τον μισθωτή (ενοικιαστή).Οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

Η κλίμακα φορολόγησης είναι η ακόλουθη:Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής %Φόρος κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο εισοδήματοςΣύνολο φόρου.-12.000,0015%1.800,0012.000,001.800,0023.000,0035%8.050,0035.000,009.850,00Υπερβάλλον45%   Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε το μη εισπραχθέν μίσθωμαΗ εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα από ακίνητα δεν θα επιβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2020.Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από το κράτος στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια και οι οποίες ανέρχονται στο 50% των απωλειών για τους μηνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο ,το ποσό της επιστροφής του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COV1D-19, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.Για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020 (κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ):

- Η επιχείρηση πλήρωσε στον ιδιοκτήτη το 60% του μηνιαίου μισθώματος.

- Και το κράτος, με μορφή έκπτωσης από οφειλές στον ιδιοκτήτη, το 20% επί του 60% (δηλαδή 12% στο ονομαστικό μίσθωμα). Ανάλογα και εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%.

Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 (κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ):

- Η επιχείρηση πλήρωσε στον ιδιοκτήτη το 60% του μηνιαίου μισθώματος.

- To με μορφή τραπεζικής καταβολής το 50% επί της μείωσης του 40% (δηλαδή 20% στο ονομαστικό μίσθωμα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου