Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Παραίτηση του Προέδρου της Κοινότητας Γαρεφείου Νικολάου Πέτρου

 Η μετάταξη του από τον ΟΣΘ στο Δήμο Αλμωπίας του Πέτρου Νικολάου ,είχε ως αποτέλεσμα  την παραίτησή του από τη Προεδρεία της Κοινότητας Γαρεφείου .Συνεχίζει  την προσπάθειά του για τον τοπο μας ,μέσα από νέο ρόλο στο Δήμο Αλμωπίας . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κου Νικολάου Πέτρου του Γεωργίου από τη θέση του συμβούλου της Κοινότητας Γαρεφείου του Δήμου Αλμωπίας, που έχει εκλεγεί από τον συνδυασμό

«Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ», κατά τις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ.& ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριδαία 17/03/2021 Αριθ. Πρωτ. : 4714 Αρ. Απόφασης: 386 ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης Συμβούλου της Κοινότητας Γαρεφείου Δήμου Αλμωπίας». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Έχοντας υπ’ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 και 55 του Ν. 3852/10 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 41 & 42 Ν.4555/2019 ΦΕΚ 133 Α΄ Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08-06-2006) – Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 59847/89/21-8-2019 ΥΠΕΣ εγκύκλιο, «Ορκωμοσία αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2023), 4. Τις υπ’ αρ. 28/2019 & 34/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας και την υπ΄ αρ. Α 426/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 και της ανακήρυξης των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Αλμωπίας του Ν. Πέλλας από 01/09/2019 έως 31/12/2023, 5. Το από 24-08-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Αλμωπίας, που εκλέχθηκαν κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019, 6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4714/16-03-2021 υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κου Νικολάου Πέτρου του Γεωργίου από τη θέση του συμβούλου της Κοινότητας Γαρεφείου, του συνδυασμού «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» του Δήμου Αλμωπίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κου Νικολάου Πέτρου του Γεωργίου από τη θέση του συμβούλου της Κοινότητας Γαρεφείου του Δήμου Αλμωπίας, που έχει εκλεγεί από τον συνδυασμό «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ», κατά τις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 1. Νικολάου Πέτρος του Γεωργίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Αντιδήμαρχοι 4. Αυτοτελές τμήμα Γραμματείας Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου