Σάββατο 17 Ιουλίου 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

2ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

3ο 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

4ο Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην ΠΕ Πέλλας.

5ο Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

6ο Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

7ο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση /Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Αλμωπίας με την Κωδική Ονομασία ¨ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ¨» (άρθρο 63 παρ. θ του Ν.3852/2010)» (αριθ. 5/2021 απόφαση Ε.Ε. Δήμου Αλμωπίας)

8ο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση /Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Αλμωπίας με την Κωδική Ονομασία ¨ΔΑΡΔΑΝΟΣ¨» (άρθρο 63 παρ. θ του Ν.3852/2010)» (αριθ. 4/2021 απόφαση Ε.Ε. Δήμου Αλμωπίας)

9ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » στην με αρ. πρωτ. 68484/16-10-2020 τροποποιητική απόφαση επιχορήγησης του Υπ.Εσωτερικών του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

10ο Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Αλμωπίας «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή σχολικού συγκροτήματος (2ο Γυμνάσιο Αριδαίας, Γενικό Λύκειο Αριδαίας, Επαγγελματικό Λύκειο Αριδαίας, Εσπερινό Λύκειο Αριδαίας) της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας».(αριθ. 10/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Αλμωπίας)

11ο Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας. (αριθ. 11/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Αλμωπίας)

12ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας

13ο Ίδρυση Τμημάτων σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου