Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

2 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την ΕΝ107/2021 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας».

3 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. ΑΓ234//22-6-2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης».

4 «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11429/30-6-2021 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ αναφορικά με την αριθ.188/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης».

5 «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11430/30-6-2021 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ αναφορικά με την αριθ.2210/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης».

6 «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11420/30-6-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 212/2021 απόφαση Ο.Ε.)».

7 «Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 6.314,00 € στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας από μισθώματα Δασικά πρώην σχολικής περιουσίας».

8 «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

9 «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

10 Λήψη απόφασης αναφορικά με το ύψος του (α) ετήσιου τέλους παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου σε ειδικές κατηγορίες και (β) μηνιαίου τέλους εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

11 Διαβίβαση πρακτικού 1 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποσφράγισης προσφορών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”.

12 Διαβίβαση πρακτικού 3 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”

13 Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ¨"Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα ΔΕ Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας"

14 Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ¨"Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα ΔΕ Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας"

15 Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

16 Έγκριση της με αρ. 19/2021 (ΑΔΑ:6ΡΜΒΟΚΚΨ-Ζ5Θ) απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα: «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2021»

17 Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 94116 και τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις στο Οδικό Δίκτυο Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας"

18 Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 94120 και τίτλο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας"

19 Παράταση προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".

20 Συμμόρφωση του Δήμου Αλμωπίας με την αρ.79/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ-Ακυρωτικό-Μονομελές)

21 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου