Σάββατο 17 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Εισηγητική έκθεση Β τριμήνου έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας

2 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021

3 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αλμωπίας

4 Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

5 Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

6 Έγκριση της με αρ. 27/2021 μελέτης με τίτλο "Κατασκευή και επισκευή πάρκων και πλατειών του Δήμου Αλμωπίας".

7 « Επιλογή υδρονομέα άρδευσης στην Κοινότητα Κωνσταντίας Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο 2021».

8 Έγκριση πρακτικού III- για το τμήμα 3: <<ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

<<Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ,της ΔΗΚΕΑ,της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για ένα έτος (δώδεκα μήνες)>> (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με Ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα για το Τμήμα 3 (Λιπαντικά για τον Δήμο Αλμωπίας)

9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙΙ – ΓΙΑ ΤA ΤΜΗΜΑTA 1,4,5 & 7: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 1,4,5 & 7 (Πετρέλαιο θέρμανσης για τον Δήμο Αλμωπίας, Πετρέλαιο θέρμανσης για το ΚΕ.Κ.Π-Α του Δήμου Αλμωπίας, Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη για τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. του Δήμου Αλμωπίας και Πετρέλαιο θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας)

10 «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.12312/13-7-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 66/2021 απόφαση Ο.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου