Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Παρέμβαση Λάκη Βασιλειάδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη διαδικασία Αίτησης Παράτασης Μετάκλησης εργατών γης

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης επικοινώνησε από την περασμένη εβδομάδα με το γραφείου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη για να μεταφέρει την αναγκαιότητα απλοποίησης της διαδικασίας τρίμηνης παράτασης για τους μετακλητούς εργάτες γης για εποχικές αγροτικές εργασίες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Λάκης Βασιλειάδης, η διαδικασία ήταν χρονοβόρα και απαιτούσε μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών, τη στιγμή μάλιστα που το αντίστοιχο περσινό καθεστώς ήταν πολύ απλούστερο.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων αποφασίστηκε σήμερα η απλοποίηση της διαδικασίας αίτησης παράτασης έως 90 ημέρες της μετάκλησης εργατών γης. Αντ’ αυτής και εντός 15 ημερών από τη λήξη της αρχικής περιόδουο εργοδότης μπορεί να αιτηθεί παράταση προσκομίζοντας:

1. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, όπου θα αναφέρονται ο οποίος θα δηλώνει υπευθύνως ότι:

-υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την ολοκλήρωση αγροτικών εργασιών, οιοποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στην χώρα,προκειμένου να τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες,

-θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

-θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσειςεφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005(Α’12),

-θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του,όπως αυτές απορρέουν απότις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την σύναψη σύμβασηςεργασίας,

-θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει κατά την αρχική αίτηση για μετάκλησηβρίσκονται εν ισχύ και δεν έχουν ανακληθεί

2. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του αλλοδαπού, καθώς καισελίδας / σελίδων με τις σφραγίδες εισόδου / εξόδου που σχετίζονται με τηνχρονική περίοδο παραμονής του στη χώρα για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες,σύμφωνα με το άρθρο δέκατο έκτο του ν.4783/2021(Α’38).

3. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εργοδότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου