Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας με τα εξής θέματα ..

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

2ο Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην ΠΕ Πέλλας (αριθ.πρωτ. 13352/29-7-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

3ο Έγκριση υποβολής αιτήματος για νέα τροποποίηση της υπ’ αριθ. 88093/2016/02.01.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ως προς την χρονική προθεσμία μεταγραφής.

4ο Καθιέρωση χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Αλμωπίας (λογότυπο).

5ο Τροποποίηση της με αριθ. 60/2021 Απόφασης Δ.Σ. Αλμωπίας, περί συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα) του Δήμου Αλμωπίας.

6ο Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή γνώμης αναφορικά με αυτό.

7ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2021-2022.

8ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας.

9ο Έγκριση της με αριθ. 23/2021 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Αλμωπίας, περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου