Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Αλμωπίας

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 115.800,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

2 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, έτους 2021

3 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 4559/28-06-2021 Κωδικ. Ε.Σ.2021 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.

4 Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Αριδαίας του δήμου Αλμωπίας» (ΑΔΑ: ΩΔ3ΦΩΨΩ-ΒΞΖ και ΑΔΑΜ: 21SYMV008797675), σύμφωνα με την παρ. 4.4 της διακήρυξης (20PROC006655519/05-05-2020).

5 Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου του δήμου Αλμωπίας» (ΑΔΑ: 6ΦΓΝΩΨΩ-ΤΓΡ και ΑΔΑΜ:21SYMV008443629), σύμφωνα με την παρ. 4.4 της διακήρυξης (20PROC006655862/05-05-2020).

6 Παράταση σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας».

7 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας».

8 Εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4821/2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα.

9 Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών Δήμου Αλμωπίας» και έγκριση ανάθεσης της σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν.4412/16 της απευθείας ανάθεσης.

10 Αποδοχή δωρεάς άνευ ανταλλάγματος της μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275/3-2-2016 (ΦΕΚ Β΄350) για την απαλλαγή από τη σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας του υφιστάμενου κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Προμάχων" από ιδιώτη μελετητή μηχανικό & Έγκριση και παραλαβή της μελέτης στα πλαίσια έκδοσης οικοδομικής άδειας προσθήκης στέγης.

11 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ενδυμάτων και χρησιμοποιουμένων λοιπών ειδών»

12 Έγκριση πρακτικού – έκθεση καταλληλότητας επιτροπής εκτίμησης ακινήτου στα πλαίσια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του ΚΕΠ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ.

13 Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση των υπ’αριθ. 26 και 2 δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Χρύσας- Τσάκων (άγονος διαγωνισμός)

14 Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση των υπ’αριθ. 1692 και 1725 δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Φούστανης (άγονος διαγωνισμός)

15 Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση του υπ’αριθ. 270 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Θεοδωρακείου (άγονος διαγωνισμός)

16 Παράταση της διάρκειας εκποίησης των δένδρων καρυδιάς και ακακίας των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού

17 « Παράταση συμβάσεων υδρονομέων άρδευσης μέχρι τις 31/10/2021 »

18 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.14390/18-8-2021 αίτησης για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 67/2021 απόφαση Ο.Ε.)

19 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.14308/13-8-2021 αίτησης για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 80/2018 απόφαση Ο.Ε.)

20 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.13826/6-8-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ.αριθ.258/2021 απόφαση Ο.Ε.).

21 «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.14645/20-8-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 281/2021 απόφαση Ο.Ε.)»

22 «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.14643/20-8-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 280/2021 απόφαση Ο.Ε.)»

23 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

24 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

25 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

26 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

27 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της σύμβασης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ»

28 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της σύμβασης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΝΟΥ»

29 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για τη μελέτη: «Μελέτη οδού σύνδεσης δήμου Αλμωπίας με το χιονοδρομικό Κέντρο ‘Βόρας’ και έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης: «Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αλμωπίας για τη μελέτη «Μελέτη οδού σύνδεσης Δήμου Αλμωπίας με το χιονοδρομικό Κέντρο ‘Βόρας’

30 Αίτημα για χορήγηση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου