Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Αλμωπίας

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Τροποποίηση της 423/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 Δήμου Αλμωπίας.

2 Επιβολή συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων υπέρ Δήμου Αλμωπίας – Επικαιροποίηση της 219Α/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ: ΒΟΧΩΩΨΩ-5Χ5 ), έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 47/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ: 6Ρ53ΩΨΩ-Γ97) & την 219/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΟΧΩΩΨΩ-3ΑΩ).

3 Συμψηφισμός μισθωμάτων ακινήτου με δαπάνες αποκατάστασης λειτουργικότητας.

4 Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2022.

5 Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών, σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης ,για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμπληρωματική έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων το διδακτικό έτος 2021-2022.

6 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 206 ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143),όπως ισχύει και της παρ.3 του άρθρου 65 του ν.4821/21 (ΦΕΚ Α’ 134)».

7 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.20427/5-11-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 310/2021 απόφαση Ο.Ε.).

8 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.ΑΚ188/2021 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

9 Λήψη απόφασης καταβολής ή μη τόκων επιδικίας αναφορικά με την αριθ.701/2020 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

10 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.54/2021 ΈΦΕΣΗ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.

11 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.21866/23-11-2021 επιστολής για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 54/2018 απόφαση Ο.Ε.)

12 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.21976/24-11-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 381/2021 απόφαση Ο.Ε.)

13 Έγκριση της με αρ. 34/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας».

14 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και τη συνολική βαθμολόγηση των προσφορών της μελέτης «Μελέτη Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής».

15 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

16 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

17 Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας.

18 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας».

19 Έγκριση της με αρ. 35 μελέτης με τίτλο: Ασφαλτοστρώσεις και Συντηρήσεις οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας.

20 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις και Συντηρήσεις οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της.

21 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (πυρόσβεση) στην Τ.Κ. Σωσάνδρας ”.

22 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

23 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας της Τ.Κ. Σωσάνδρας ”.

24 Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

25 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της.

26 Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

27 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

28 Ορθή επανάληψη της αρ. 406/2021 Απόφασης ως προς την ημερομηνία περαίωσης του συμβατικού χρόνου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)».

29 Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας» σε οικονομικό φορέα

30 Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας» σε οικονομικό φορέα

31 Αποστολή αιτήματος της αναθέτουσας αρχής προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς του διαγωνισμού επαναληπτικής ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση» η οποία αποτελεί μέρος της: «Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων – Υποέργο 3 της πράξης wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» για παράταση της ισχύος των προσφορών τους με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους.

32 Αποστολή της αριθ. 41/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Κ.Ε.Α. για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.

33 Αποστολή αιτήματος της ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας για παραχώρηση οχήματος από τον Δήμο Αλμωπίας.

34 Διαβίβαση πρακτικών Διενέργειας – ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» έτους 2021, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (αριθμ. διακήρυξης 20237/2021 διακήρυξη του Δημάρχου (Α/Α συστήματος 142177).

35 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου