Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 4.008 Τ.Μ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΑΡΙΔΑΙΑΣ» ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4061/2012.


 Έχοντας υπόψη:

1.            Τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης -(-ΦΕΚ. 87/τ.Α’/2010»

2.            Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ. 226/ Α΄/27-12-2010) και όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3.            Την με αριθ. 75872(1922)/08-02-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας «Συγκρότηση Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας» (ΑΔΑ:ΨΨΑ17ΛΛ-ΑΛΑ).

4.    Την αριθ. ΠΚΜ Οικ. 677727(4188)/30-10-2019 (ΦΕΚ 4123/Β/12-11-2019) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘’ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’, στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

5.            Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει(ΦΕΚ.66/τ.Α’/22-3-2012).

6.            Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

7.            Την αριθ. 998/46581/7-4-2014(ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΒ-2ΦΑ)(ΦΕΚ.953/τ.Β΄/15-4-2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αναπροσαρμογή ετήσιου τιμήματος χρήσης ακινήτου»

8.            Την με αριθ. 12/2021 απόφαση της Γ’ Επιτροπής Θεμάτων Γης με την οποία:

(α) γνωμοδοτεί υπέρ της δημοπράτησης για την παραχώρηση κατά χρήση έναντι τιμήματος και διάρκεια μίσθωσης είκοσι πέντε έτη (25) ακινήτου εμβαδού 4.008 τ.μ. το οποίο εμπίπτει στο αριθ. 579η τεμάχιο της αναμορφωθείσας Ο.Δ. αγροκτήματος Αριδαίας  έτους 1962, και

(β) καθορίζει ως ελάχιστο όριο προσφοράς της αξίας του παραπάνω προς εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού 4.008 τ.μ. το ποσό των είκοσι επτά ευρώ (27,00 €) το στρέμμα, και συνολικά εκατόν οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (108,22 €)  το έτος για όλο το ακίνητο.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση του παρακάτω ακινήτου με τίμημα, για αναπτυξιακό σκοπό και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

1.    Είδος, θέση και  λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου

Το αριθ. 579η τεμάχιο της αναμορφωθείσας Ο.Δ. αγροκτήματος Αριδαίας έτους 1962 έκτασης 4.008 τ.μ. με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α και σε συντεταγμένες κορυφών ΕΓΣΑ, όπως αυτό απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό Γεώργιο Αδαμίδη και όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπ. Α.Α.Τ.(www.minagric.gr).

 

2.    Χρόνος (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος της διενέργειας της δημοπρασίας.

            Η  Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Γ‘ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Πέλλας, στις 31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:15 και ώρα λήξης 11:30 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών), στην έδρα της Γ’ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ήτοι στο γραφείο 218 του 2ου ορόφου   Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο,  Πόλη Έδεσσα, θα είναι φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012. Δηλώσεις συμμετοχής και έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων των συμμετεχόντων από ώρα 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ., είναι δυνατόν να υποβληθούν και να γίνουν και πριν από την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας

 

3.    Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της παραπάνω έκτασης, ορίζεται το ποσό των 27,00 ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά 108,22 € για όλο το ακίνητο, ετησίως  όπως ορίσθηκε με την με αριθ. 12/2021 απόφαση της Γ’ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Πέλλας.

 

4.    Τόπος, τρόπος και χρόνος καταβολής του τιμήματος- Σταδιακή αναπροσαρμογή του  (άρθρα 9 και 10 του Ν. 4061/12)

            α. Το τίμημα βεβαιώνεται στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης κατά 50% του ποσού ως έσοδο του Δημοσίου στον ΚΑΕ 1530289001 και κατά το υπόλοιπο 50% ως έσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στον ΚΑΕ 64052 μετά από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Πολιτικής Γης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

            β. Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης δεν θα υπάρχει αναπροσαρμογή του τιμήματος. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

5.    Διάρκεια παραχώρησης της χρήσης

            Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη.

 

6.    Εγγυήσεις

α. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, σε ποσοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης, ήτοι ποσού 10,82 €, η οποία θα απευθύνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

      Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του συμμετέχοντα ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυμία της εταιρείας, τον πλήρη τίτλο της παραχώρησης, ήτοι  “Παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 4.008 τ.μ. του με αριθ. 579η τεμαχίου της αναμορφωθείσας Ο.Δ. αγροκτήματος Αριδαίας έτους 1962, προοριζόμενο να εκμισθωθεί για ‘’ αναπτυξιακούς σκοπούς’’  αναγνώριση της υποχρέωσης να κατατεθεί απροφάσιστα σε πέντε μέρες από την σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, όλο το ποσό της εγγύησης.

            β. Μετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου ο παραχωρησιούχος αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος συνολικού τιμήματος, ως εγγύηση για την καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4061/12. Για τους λοιπούς υποψήφιους η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

7.    Δικαίωμα συμμετοχής – Τρόπος Διεξαγωγής της Δημοπρασίας

            α. Προσφορά για λογαριασμό άλλων επιτρέπεται, αρκεί ο εμφανιζόμενος να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή δημοπρασίας και κατά την κατάθεση της προσφοράς να υποβάλλει σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο θα δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο πρόσωπο κατά την διαδικασία της δημοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης. Στο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, άλλως με ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό της δημοπρασίας φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού τους με τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και νομιμοποιητικό έγγραφο του εκπροσώπου.

            β. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όλα τα φυσικά πρόσωπα μαζί με την εγγυητική επιστολή θα καταθέτουν υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι δημόσιοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ΟΤΑ.

            γ. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιου από την δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

            δ. Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Γ’ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Πέλλας, οι δε προσφορές των συμμετεχόντων διατυπώνονται προφορικά και απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά κατά σειρά μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

 

8.    Υπογραφή πρακτικών

            Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης  αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του αναπλειστηριασμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/12.

 

9.    Επανάληψη της δημοπρασίας

            Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

            α. Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης − ελάχιστης προσφοράς − δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

            β. Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

            γ. Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου.

 

10.  Λοιποί όροι μίσθωσης

            α. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιοδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν συναινέσει, εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης.

            β. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

            γ. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

            δ. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενου ακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

            ε. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από την λήξη της παραχώρησης της χρήσης, οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.

            στ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης και η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

            ζ. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, η εγγύηση επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσεται πρωτόκολλο από το όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και τον παραχωρησιούχο.

            η. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012 επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

 

 

           

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου