Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Σύμφωνα με: 1. Tο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28- 12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013. 2. Τις διατάξεις των: Ν.5607/32, Ν.1963/91, Ν.3918/11 άρ.36 παρ.3, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30, Ν.4281/14 άρ.217, το Ν.4509/17 άρ.64, Π.Δ.64/11-7-18, Ν.4558/18 άρ.5 παρ. 6 και το Ν. 4715/20 άρ. 29 όπως ισχύουν σήμερα. 3. Το με αρ. πρωτ. 3143/10-08-2020 έγγραφο του Π.Φ.Σ. σχετικό με τον Ν. 4715/20 άρ. 29 για «Νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιβάλλονται όρια στον αριθμό αιτήσεων και τον αριθμό αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που χορηγούνται ανά περίοδο ». Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. Πέλλας που προέκυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, είναι οι παρακάτω: ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ (Έδρα Έδεσσα) 139.680 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα Αριδαία) 27.556 Τοπική Κοινότητα Αλώρου 417 0 1 Τοπική Κοινότητα Γαρεφείου 663 0 1 Τοπική Κοινότητα Δωροθέας 596 0 1 Τοπική Κοινότητα Λυκοστόμου 403 0 1 Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 542 0 1 Τοπική Κοινότητα Πιπεριών 558 0 1 Τοπική Κοινότητα Σαρακηνών 413 0 1 Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου 583 0 1 Τοπική Κοινότητα Θηριόπετρας 334 0 1 Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων 166 0 1 Τοπική Κοινότητα Νότιας 334 0 1 Τοπική Κοινότητα Περίκλειας 423 0 1 Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας 543 0 1 Τοπική Κοινότητα Φούστανης 454 0 1 Τοπική Κοινότητα Χρυσής 281 0 1 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 28.814 Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 194 0 1 Τοπική Κοινότητα Περαίας 381 0 1 Τοπική Κοινότητα Βρυτών 451 0 1 Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 860 0 1 Καρυδιά 387 Κερασιά 473 Τοπική Κοινότητα Νησίου 382 0 1 Τοπική Κοινότητα Σωτήρας 512 0 1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 63.122 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 404 0 1 Τοπική Κοινότητα Λάκκας 372 0 1 Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου 349 0 1 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 232 0 1 Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας 280 0 1 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 20.188 Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 382 0 1 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 74 0 1 Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής 151 0 1 Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,είναι οι παρακάτω: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ ΚΕΝΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 2 Επισημαίνουμε τα εξής: ● Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως (ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης). ● Σύμφωνα με τον Ν.4715/20 άρθρο 29 και όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Π.Φ.Σ. σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας το ανώτερο τέσσερις(4) αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου επί ποινή ακυρώσεως όλων των αιτήσεων. Επίσης σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία(1) άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει. Αν του χορηγηθούν παραπάνω από μία, θα πρέπει να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός της ταχθείσας προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, επί ποινή ανάκλησης αυτεπαγγέλτως όλων των αδειών ίδρυσης.  Σχετικά με τη σειρά προτίμησης συνολικά μεταξύ φαρμακοποιών που επέδωσαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, η κρίση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64.  Σε εφαρμογή του άρθ. 29 παρ.3 του Ν.4715/20, ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν, η αίτηση ακυρώνεται. Σε δεύτερο χρόνο και με δεδομένο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι, θα ακολουθήσει η κρίση σύμφωνα με τον ισχύον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Φεβρουαρίου 2022 κ΄ώρα 15:00 (Ν.4272/14/άρ.30)  Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddygeiaspellas@pella.gr Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276, 23813 51280 και 23813 51231. Μ.Ε.Π. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου