Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

« 1η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 Βιολογική Γεωργία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

  Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 189378/41899/16-02-2022 1η  τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. 189/22614/27-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΦ4653ΠΓ-1ΛΠ) Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 '' και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ Ψ9Α64653ΠΓ-698.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση

για το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες  της τροποποίησης κατεβάζοντας το ηλεκτρονικό αρχείο από την ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου