Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 κι ώρα 14:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής είκοσι έξι θέματα:

1.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2022. (ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

2.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων του Δήμου Σκύδρας

. (ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

3.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (τρεις τακτικοί και τρεις αναπληρωματικοί υπάλληλοι).

4.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (τρεις τακτικοί και τρεις αναπληρωματικοί υπάλληλοι).

5.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 μετά από κλήρωση.

6.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων μετά από κλήρωση.

7.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Σκύδρας (εργασίες και ανταλλακτικά). (ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

8.Ορισμός εκπροσώπων – συντονιστών στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

9.Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΑΚΠΠ.( ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

10.Αποδοχή Α’ κατανομής χρηματοδότησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων , κατανομή στις σχολικές επιτροπές και εξειδίκευση πίστωσης.

11.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 223.000,00 ευρώ, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

12.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προσυπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.

13.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

14.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 143.220,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από ένταξη στην πράξη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.

15.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 400.000,00 ευρώ, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2022.

16.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.

17.Ορισμός αμοιβής δικηγόρων για σύνταξη γνωμοδοτήσεων.

18.Λήψη απόφασης για ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

19.Διόρθωση της αριθ. 218/2021 ΑΔΣ για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων , πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022.

20.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ. έτους 2021.

21.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για Διοικητική Αποβολή στην Κοινότητα Καλής.

22.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αλλαγή χρήσης της θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σαφραμπόλεως 10, από ειδική σε γενική και διατήρησης της.

23.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου εισόδου – εξόδου μπροστά από την οικία του Ψαρρά Βασιλείου επί της οδού Ευξείνου Πόντου 23.

24.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης οχημάτων επί της οδού Αργυρουπόλεως & Π.Σαχίνη γωνία.

25.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

26.Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού Γηπέδου Σκύδρας (γήπεδο ποδοσφαίρου) στον αθλητικό σύλλογο Α.Σ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 για τις αγωνιστικές τους ανάγκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου