Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Παράταση διάρκειας των ενεργών συμβάσεων προσωπικού, που απασχολείται στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το έκτακτο της συνεδρίασης δικαιολογείται σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:5236/29-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, λόγω του ότι ο νόμος 4915/2022 δημοσιεύθηκε την 24-03-2022 (ΦΕΚ 63 Α΄) και η υπηρεσία μας έλαβε γνώση την 28-03-2022 (αρ. πρωτ. 5092/28-3-22).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου