Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

        
 
 
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 στις 12.00 το μεσημέρι.
          Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα  κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της υπ. αρ. 642/24-9-2021 εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικώνηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 7ης/28-3-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2023-2026 της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄ αρ. 85/6.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΜΜ7ΛΛ-Β9Α) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “Σχέδιο δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022”.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ.
 
ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του υπ’ αριθ. Π.Δ. 1119/1980 (ΦΕΚ 282 Α) αναφορικά με την καθιέρωση της 17ης Μαΐου ως δημόσια εορτή την αυτή ημερολογιακή ημέρα και όχι την πρώτη Κυριακή μετά την 16η Μαΐου,  ως ημέρα επίσημου εορτασμού της κήρυξης της επανάστασης της Χαλκιδικής – Καθιέρωση  της 17ης Μαΐου ως επίσημης αργίας για όλο το νομό Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου