Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Έδεσσας ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 2567/Β/24-5-2022 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της με  στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν.4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ως ακολούθως:
 
        Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτήρια για την υποβολή αίτησης» To πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.»
    Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας (Θ. Χαραλαμπίδη 11 (παλιά σφαγεία), αρμόδια υπάλληλος Ε. Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας 2381350080

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου