Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 όπως ισχύει και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13-5-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2369/Β/13-5-2022) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2022

2ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 108/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

3ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 125/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

4ο Καθορισμός ανώτατου ορίου χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο.

5ο Μερική Τροποποίηση της με αριθ. 188/2019 Απόφασης Δ.Σ. περί ανανέωσης Νομιμοποίησης και Ορισμού Εκπροσώπων για την κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Αλμωπίας και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες

6ο Μερική τροποποίηση της με αριθ. 261/2019 Απόφασης Δ.Σ. περί Ορισμού εξουσιοδοτημένων Οργάνων για την κίνηση του Λογαριασμού Ταμιακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

7ο Μερική τροποποίηση της με αριθ. 151/2018 Απόφασης Δ.Σ. περί Ορισμού Ταμία ως υπολόγου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας για την πληρωμή έργων ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδας

8ο Νέα παράταση της διάρκειας μίσθωσης που έχει συνάψει η εταιρία «Χατζή Θεοδώρα & Σια ΟΕ» με το Δήμο Αλμωπίας

9ο Έγκριση της καταστροφής του αρχειακού υλικού (φάκελοι αδειοδότησης εκμετάλλευσης περιπτέρων) του Δήμου Αλμωπίας

10ο Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Δήμου Αλμωπίας του ΠΔ 270/1981 (Επιτροπή περί καταλληλότητας των ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης)

11ο Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (αριθ. πρωτ. 7996/16-5-2022 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

12ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή.

13ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2022-2023.

14ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου και των εξωτερικών τουαλετών του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας στον Λ.Ο. Άλμωπες στις 25 Ιουνίου 2022 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου.

15ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του 2ου Γυμνασίου Αριδαίας στην Εύξεινο Λέσχη Αλμωπίας στις 6 και 7 Ιουλίου 2022 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου.

16ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης της σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου για πρόβες θεατρικής παράστασης του Λαογραφικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Αψάλου έως την λήξη του σχολικού έτους.

17ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου στον Λαογραφικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου από 12-07-2022 έως 27-07-2022 για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του συλλόγου.

18ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας στον Αθλητικό Σύλλογο Ακρίτας Σωσάνδρας στις 4 και 5 Ιουνίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

19ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων στις 18 και 19 Ιουλίου 2022 για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

20ο Παραχώρηση χρήσης ή μη του ανοιχτού γηπέδου Αριδαίας στον «ΙΚΑΡΟ» Αλμωπίας για τις αθλητικές δραστηριότητες του συλλόγου.

21ο Έκδοση ψηφίσματος για την υπογραφή και επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης Πυρηνικών όπλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου