Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρωτοπορεί στο σχεδιασμό για την προώθηση της βιοοικονομίας

           Στην 1η θέση μεταξύ των 13 ελληνικών Περιφερειών αναφορικά με τον αριθμό των Σχεδίων Δράσης που εστιάζουν στην ανάπτυξη του κλάδου της βιοοικονομίας κατατάσσεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  σύμφωνα  με την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Bioeconomy strategy development in EU regions) με αντικείμενο την ανάλυση και τη χαρτογράφηση των πολιτικών προώθησης της βιοοικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο στην ΕΕ-27  (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128740).

          Ειδικότερα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, η βιοοικονομία εμφανίζεται ως προτεραιότητα σε μια σειρά σχεδίων στη χώρα μας, χωρίς, ωστόσο, η Ελλάδα να διαθέτει ειδική στρατηγική για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, στη “Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050 στην Ελλάδα”, η βιοοικονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Στο ίδιο έγγραφο, τονίζεται η πολλαπλασιαστική επίδραση της βιοοικονομίας στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης, με αναφορά στην παραγωγή και στη χρήση βιοαερίου για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Η Ελλάδα διαθέτει, επίσης, την “Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία” (2018), καθώς και το αναθεωρημένο “Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία” (2021), όπου περιλαμβάνονται δράσεις για την προώθηση της βιοοικονομίας.

          Επιπλέον, στο “Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα” (2019) αναφέρεται ότι η κυκλική οικονομία και η βιοοικονομία μπορούν να αποτελέσουν καταλύτες για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με προτεραιότητα στη βιώσιμη χρήση των πόρων και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος, η βιοοικονομία αποτελεί προτεραιότητα στο ‘Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030’.

      Σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατηρείται έλλειψη ειδικού σχεδίου ή στρατηγικής για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας στις περισσότερες Περιφέρειες. Ειδικότερα, μόλις 2 από τις 13 Περιφέρειες διαθέτουν Σχέδια Δράσης για την προώθηση της βιοοικονομίας (2 Σχέδια Δράσης για την Κεντρική Μακεδονία και 1 Σχέδιο Δράσης για την Κρήτη). Στην έκθεση γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα Interreg στην ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας στα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης, με έμφαση στα 2 Σχέδια Δράσης που εκπονήθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων BIOREGIO(Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας) και CESME(Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

          Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχει ως εταίρος στα έργα BIOREGIO (Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα/ Regional circular economy models and best available technologies for biological streams) και CESME (Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις / Circular Economy for SMEs), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020.

          Το έργο BIOREGIO έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων, ενώ το έργο CESMEαποσκοπεί στην ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

          Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των έργων BIOREGIO και CESME :

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/bioregio

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cesme/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου