Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 όπως ισχύει και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/13-5-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2369/Β/13-5-2022) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Τροποποίηση της υπ.αριθ.54/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΕΟΩΨΩ-7ΝΕ) Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής λόγω εσφαλμένου ΚΑΕ στην υπ.αριθ.7996/16-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας.

2ο Τροποποίηση της υπ.αριθ.101/2021 (ΑΔΑ: 67Γ4ΩΨΩ-Δ7Χ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας.

3ο Αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την Τροποποίηση της 6249/02.09.1994 Απόφασης Νομάρχη Πέλλας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.πρωτ.88093/2016/02.01.2017 (ΑΔΑ: 615ΗΟΡ1Υ-Γ8Π) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

4ο Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 18, του Ν. 3467/2006 για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου.

5ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή.

6ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του ΓΕΛ Εξαπλατάνου/ Γυμνασίου στον Μορφωτικό Σύλλογο «Μενέλαος Λουντέμης» για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις 18 και 19 Αυγούστου 2022.

7ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ριζοχωρίου στον μορφωτικό και πολιτιστικό σύλλογο Ποντίων Ριζοχωρίου <<Τοξίδου Ελένη>> στις 14 Ιουλίου 2022.

8ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ξιφιανής στον ποδοσφαιρικό αθλητικό σύλλογο Ξιφιανής- ΠΑΣ Ξιφιανής στις 16 Ιουλίου 2022.

9ο Έγκριση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Γυμνασίου Προμάχων στο σύλλογο Μ.Χ.Π.Σ. Προμάχων στις 2 και 3 Ιουλίου 2022 για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

10ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου στον Πολιτιστικό σύλλογο Λουτρακίου για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

11ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Τσακώνων στο σύλλογο Ποντίων Τσακώνων στις 28 Ιουλίου 2022.

12ο Αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών Διοικητικού Συμβούλιου Λουτρών Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.

13ο Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου