Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 «Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022». 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο,

ότι με την υπ’ αριθ. 453584(3408)/23.06.2022 (ΑΔΑ:97697ΛΛ-Φ0Κ) Απόφαση - Δημοσιοποίηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες Αποτελεσμάτων αξιολόγησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», για την Π.Κ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 15 της υπ' αρ. 4704/11.11.2021 3ης Πρόσκλησης και ειδικότερα η παραπάνω Δημοσιοποίηση περιλαμβάνει:

1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1490 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 54.630.000,00 €.

2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 637 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 23.065.000,00 €.

3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 644 αιτήσεις.

4. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο πίνακας περιλαμβάνει 253 αιτήσεις.

Κατόπιν αυτών επισημαίνεται:

·         η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων, υποβολής αίτησης μη ένταξης στο υπομέτρο εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων (οικειοθελής αποχώρηση) . Οι τυχόν αιτήσεις μη ένταξης υποβάλλονται εγγράφως στις ΔΑΟΚ της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

·         η υποχρέωση των εν δυνάμει δικαιούχων, να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης ή/και απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ) εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης των πινάκων. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων. 

·         το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της παρούσας. Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων, η οποία θα εκδοθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων μη ένταξης στο υπομέτρο. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Περαιτέρω πληροφόρηση παρέχεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας στα τηλέφωνα:

-       για την περιοχή Έδεσσας 2381351217 και 2381351382 

-       για την περιοχή Γιαννιτσών 2381352318 και 2381352304.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου