Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλλαγές στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

 Τροποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ προβλέπει αλλαγές στη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και στα υποδείγματα για κάθε κατηγορία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.Συγκεκριμένα, μετά την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής (14 Ιουλίου 2022) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2022 (δηλώσεις ΟΣΔΕ), προέκυψαν μεταβολές στις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ).

Υπενθυμίζεται ότι όσες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022 υποβληθούν από 15 Ιουλίου και μετά θα επιβάλλεται η προβλεπόμενη ποινή 1% για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης και μέχρι 25 ημέρες.

Σύμφωνα με τις μεταβολές αυτές στις αιτήσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη η ημερομηνία λύσης της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΕΑΕ τρέχοντος έτους, δηλ. 14-7-2022. Στις περιπτώσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη η ημερομηνία λύσης μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31-5- 2022. Όλα τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 25-7-2022.

Επίσης, στις αιτήσεις εκμίσθωσης ΔΒΕ χωρίς γη η έναρξη της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, ήτοι 14-7-2022. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 25-7-2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου