Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

                     Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:30΄, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ή μη εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας στην Έδεσσα, επί της οδού Καραολή (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  1. Αποδοχή δωρεάς ποσού έως τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (37.488,00€) από την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline AG» με το διακριτικό τίτλο «TAP AG»,  για την προμήθεια ενός (1) νέου μίνι εκσκαφέα με τις διαδικασίες του άρθρου 3α του νόμου 4182/2013.
  1. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
8.         Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης που βρίσκεται στον οικισμό Κερασιάς της Δημοτικής Κοινότητας Καρυδιάς στην εταιρεία NEA STAR FRUIT  για την εγκατάσταση διαλογητηρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).  
 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.          Λήψη απόφασης για κοπή δύο δένδρων στην Έδεσσα, επί της οδού Νικομηδείας 14 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
11.          Παραχώρηση αίθουσας του Νηπιαγωγείου Άρνισσας στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  )
12.          Έγκριση της αριθμ. 50/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Ανανέωση ή μη συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
13.          Γνωμοδότηση για ίδρυση νέας ενορίας στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
14.          Ανακοίνωση απόφασης που ελήφθη σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
15.          Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης έως 5ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 
Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως την Τρίτη 13.9.2022 και ώρα 14:00΄ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.
 
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου