Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8.00μ.μ

 ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 7.00μ.μ. (19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση Ισολογισμού /λοιπών οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2019»

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022και ώρα 8.00μ.μ.(20.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

2ο.-Επανακαθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

3ο.-Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης φοιτητών.

4ο.-Έγκριση του σχεδίου υλοποίησης του ΣΒΑΚ Δήμου Αλμωπίας.

5ο.-Έγκριση του Συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Αλμωπίας με τον Σύλλογο Φίλων Ζώων Αριδαίας «ΕΛΠΙΔΑ» για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

6ο.-Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασίας «Περισυλλογή, μεταφορά και μέριμνα αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αλμωπίας

7ο.-Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης των Αρχείων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ480/1985, περί εκκαθάρισης των αρχείων των ΟΤΑ και των Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ και Συνδέσμων αυτών.

(Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού)

8ο.-Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022

9ο.-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

10ο.-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

11ο.-Αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας για τις ανάγκες του Δήμου - Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 33/2016 απόφασης Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου