Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

      
 
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υ7α/50148/08-08-2022 Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4281/Β/2022 εγκρίθηκε η μεταφορά /μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής που είχε συσταθεί με την υπό στοιχεία Α3β/οικ.1286/29-01-1987 ΚΥΑ (ΦΕΚ 40/Β), σε μία(1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και αναγνωρίσθηκε κατάλληλο για την άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα αυτή.

        Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι

από 12-09-2022 έως και 23-09-2022(δέκα εργάσιμες ημέρες).

        Η πλήρωση της θέσης, σε πρώτη εφαρμογή εφ΄ όσον κατατεθούν περισσότερες από δύο αιτήσεις, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 30/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Χίου, Κ. Μονομάχου 35-37 Κολέγιο ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χίου.

         Επίσης ανακοινώνεται ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σύμφωνα με την Γ2α/29228/08-08-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4281/Β/2022) εγκρίθηκε η μεταφορά /μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που είχε συσταθεί με την υπό στοιχεία Υ4α/34970/16-08-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ1245/Β/6-9-2005), σε μία(1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

       Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-10-2022 έως και 21-10-2022 (δέκα εργάσιμες ημέρες).

       Η πλήρωση της θέσης, σε πρώτη εφαρμογή εφ΄ όσον κατατεθούν περισσότερες από δύο αιτήσεις, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας.

      Και για τις δύο θέσεις στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης-πρόσληψης:

1.Οι ιατροί που έχουν υποβάλει αίτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσοκομείο.

2.Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού

3.Δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη από αυτή για την οποία θα καταθέσουν αίτηση.

   Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλει αίτηση ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη της θέσης διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με τη σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

   Ο γιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση. 

     Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στη Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Χίου και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας αντίστοιχα.

                                                    

 

              

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου