Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 12-09-2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.

Το επείγον της συνεδρίασης δικαιολογείται σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:15182/12-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, λόγω του ότι παραλήφθηκε το σχετικό έγγραφο από την Αποκ/νη Δ/ση Μακεδονίας-Θράκης-Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Πέλλας, την 01-09-2022 και έπρεπε να διερευνηθούν οι ανάγκες του Δήμου για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (ειδικότερα έπρεπε να ληφθούν στοιχεία από τις σχολικές μονάδες και τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, για να καθοριστεί ο αριθμός των ατόμων, καθώς και οι ώρες απασχόλησής τους στις σχολικές μονάδες και οι τυχόν αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου