Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 04-10-2022 και ώρα 09:30 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν από την κοινότητα Σαρακηνών»

2 Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας».

3 Γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 για την αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης με τίτλο: «Τμήματα 3,4,6,7 (Τρόφιμα Παντοπωλείου, Τρόφιμα Ψυγείου – κατεψυγμένα, Αλλαντικά, Γαλακτοκομικά – Τυροκομικά), για την «Ομάδα 2: προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας» και συγκεκριμένα μέρος της «Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων ( ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, ετών 2021 – 2022, διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» (ΑΔΑΜ:22SYMV010686160 2022-06-03), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης(22PROC009887897 2022-01-03)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου