Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

                    Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00΄, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ε.Κ.Α.Β., για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Ε.Κ.Α.Β.  Έδεσσας», έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης   (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  2. Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Έδεσσας έτους 2023 (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).
  3. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.      10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

  1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  4. Εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 7065 χερσολείβαδου  της Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

9.         Εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 4686 αγροτεμαχίου  της Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10.     Σύμβαση μίσθωσης λατομείου - συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου βοηθήματος έπειτα από την έκδοση της με αριθμό Α54/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος Δήμου).

11.     Παραχώρηση χώρων σχολείων σε Συλλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

12.     Γνωμοδότηση για σύσταση Δημοτικής Κοινότητας Κερασιάς στον Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

13.     Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου  «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 129,4542 MWp και συνοδά έργα, της εταιρείας ¨ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ Μ.Ι.Κ.Ε.¨» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

14.    Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και των συνοδών του έργων), συνολικής ισχύος 15,00 MW, με την ονομασία «Σκύδρα 1» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαυροπούλι», στην Τ.Κ. Μαρίνης, της Δ.Ε. Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας, ΠΕ Ημαθίας και στις Τ.Κ. Πλατάνης και Δ.Κ. Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, ΠΕ Πέλλας, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2209828926) Φορέας του έργου: GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC Μ.Ι.Κ.Ε.»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).  

  1. Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδριάσεις (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  2. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 11ης έως 15ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου