Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2023.

2 Λήψη απόφασης αναφορικά με τη μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (Ατελής παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

3 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.21050/7-12-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ.αριθ.240/2022 απόφαση Ο.Ε.).

4 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.21049/7-12-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ.αριθ.67/2022 απόφαση Ο.Ε.).

5 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

6 Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης ορισμένου από την ΟΕ του δήμου Αλμωπίας δικηγόρου, αναφορικά με τη με αριθ. εισ. πρωτ. 18665/1-11-2022 εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία.

7 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός όρων διενέργειας διεθνούς επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», η οποία αποτελεί μέρος την προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, επί της εκτιμώμενης αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 02/2022 Μελέτης -

Τεχνική Έκθεση - Προϋπολογισμός - Τεχνικές Προδιαγραφές– Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αλμωπίας.

8 Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Aλμωπίας».

9 Ορισμός μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

10 Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού στον οικισμό Κορυφής Σαρακηνών".

11 Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση πεζοδρομίων επί της οδού Λοχαγού Πασσιά στην πόλη της Αριδαίας".

12 Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της Αριδαίας".

13 Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αναδιαμόρφωση χώρου αναψυχής παιδιών και εφήβων στην Αριδαία, με έμφαση στη συμπλήρωση της φύτευσης και στις αρχές βιολιματικού σχεδιασμού ".

14 Συμμόρφωση του αναθέτοντα φορέα Δήμου Αλμωπίας με την αρίθμ. 1714/2022 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

15 Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90828.

16 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4782/2021 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016»

17 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Υλικών και Κενών Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων Δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

18 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.».

19 Έγκριση της αριθ.42/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α περί «απολογισμό και ισολογισμό οικ. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας».

20 Έγκριση της αριθ.43/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α περί «απολογισμό και ισολογισμό οικ. Έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας».

21 Έγκριση της αριθ.53/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α περί «ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας, μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.».

22 Έγκριση της αριθ.55/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α περί «έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α του Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2023».

23 Έγκριση της αριθ.62/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας περί «έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας Έτους 2022».

24 Αποστολή Απόφασης Δ/Σ Ισολογισμού Χρήσης 2020 και Έκθεση Ορκωτού Λογιστή της ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου