Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2023.

2 Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του έτους 2023 του Δήμου Αλμωπίας.

3 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. Έτους 2022.

4 Καθορισμός τιμών εκκίνησης δημοπρασίας και τιμών παραχώρησης Περιπτέρων Δήμου Αλμωπίας.

5 Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2023.

6 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:21570/14-12-2022 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

7 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:21650/15-12-2022 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

8 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:21620/14-12-2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα)

9 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:21659/16-12-2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα)

10 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

11 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.21725/16-12-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου.

12 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης του 1ου υποέργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Βορεινού Δήμου Αλμωπίας», της Πράξης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Βορεινού Δήμου Αλμωπίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» Μέτρο 4, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0035986881, με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

13 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης του 1ου υποέργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τσάκων Δήμου Αλμωπίας», της Πράξης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τσάκων Δήμου Αλμωπίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» Μέτρο 4, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0035984276, με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

14 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης του 1ου υποέργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Χρύσας της Τοπικής Κοινότητας Τσάκων του Δήμου Αλμωπίας», της Πράξης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Χρύσας της Τοπικής Κοινότητας Τσάκων του Δήμου Αλμωπίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» Μέτρο 4, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0035992899, με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

15 Έγκριση της με αρ. 40/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια του Δήμου Αλμωπίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου