Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

 

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 στις 11.00 π.μ.. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) του άρθρου 78 του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022), με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έκθεση πεπραγμένων β’ εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής, δια μέσου της Προέδρου της, στο πλαίσιο της λογοδοσίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ.176 του Ν.3852/10, όπως ισχύει.

 

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

 

 

         

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου