Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:30 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Συμμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας οικ. Έτους 2023, σύμφωνα με την αριθμ.3747/29-12-2022 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

2 Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022, που ενσωματώνει πλέον την αριθμ.3747/29-12-2022 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

3 Διαγραφή ή μη χρεών οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

4 Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση του υπ’αριθ. 1773 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου (άγονος διαγωνισμός).

5 Εισήγηση ανάθεσης σε δικηγόρο (Εξώδικη διαμαρτυρία για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς).

6 Διαβίβαση Πρακτικού για την διενέργεια φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας β’ φάσης για την μίσθωση ακινήτου (σταυλικής εγκατάστασης) – Κατακύρωση δημοπρασίας.

7 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών- γενικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ( συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016.

8 Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Βορεινού Δήμου

Αλμωπίας".

9 Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τσάκων Δήμου Αλμωπίας".

10 Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Χρύσας της Τοπικής Κοινότητας Τσάκων του Δήμου Αλμωπίας"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου