Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ø «ΤΟ ΧΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝ» Ø ΕΝΑ-ΕΝΑ ΞΕΠΕΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή των Κτιριακών Υποδομών Θεόδωρο Κυριαζόπουλο, είχε την Παρασκευή ο Γιώργος Καρασμάνης για το νέο Νηπιαγωγείο Προμάχων, με αντικείμενο την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, το οποίο του είχε παραδοθεί στις 21 Ιανουαρίου από τον Γενικό, όταν και του ζητήθηκε πλήρης ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου.


Είχε μεσολαβήσει μια περίοδος καθυστερήσεων στην Αρχή Εκδίκασης Προσφυγών και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών

.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στη συνέχεια, σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο 7 – δηλαδή στη σύνταξη, υπογραφή και αποστολή πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατοχύρωσης του διαγωνισμού. Απομένουν δε 10 στάδια προκειμένου να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Ο Γενικός Διευθυντής των Κτιριακών Υποδομών δεσμεύτηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, ώστε μέσα σε ενάμιση μήνα να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Από πλευράς του ο Γιώργος Καρασμάνης προσφέρθηκε να συνδράμει στην προσπάθεια συμπίεσης του χρόνου, ειδικότερα στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (στάδιο 14 του χρονοδιαγράμματος) για την κατά το δυνατόν σύμπτυξης των προθεσμιών.

Σε κάθε περίπτωση ο πρώην Υπουργός θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη, μέχρι και την ανέγερση του νέου Νηπιαγωγείου που, άλλωστε, είναι και δέσμευσή του από την πρώτη στιγμή στους κατοίκους των Προμάχων. Συνημμένα επισυνάπτεται Πίνακας με τα Στάδια χρονοδιαγράμματος του έργου και σημείωμα του ΓΔ ΣΣ & ΕΣΔΙΤ: κε Υπουργέ, για να υπάρχει ακριβής εικόνα όλων των ενεργειών, που προβλέπονται το Ν.4412/2016 των Δημοσίων Έργων και των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος, σας στέλνω τον επισυναπτόμενο πίνακα. Δυστυχώς θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες που βλέπετε. Και οι χρόνοι είναι αυτοί, αν όλα πάνε καλά και δεν υποβληθούν νέες προσφυγές κλπ. Δεν έχω βάλει τριήμερα, Πάσχα κλπ. Με ιδιαίτερη εκτίμηση Ο ΓΔ ΣΣ & ΕΣΔΙΤ Θεόδωρος Κυριαζόπουλος


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1 Σύνταξη, υπογραφή και αποστολή Πρόσκλησης στον 4ο κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο (ΦΑΣΣΙΑΣ) να υποβάλει το Έντυπο Οικονομικλης Προσφοράς Συμπληρωμένο σε προθεσμία 20 ημερών 3 2 Υποβοβλή από ΦΑΣΣΙΑΣ της Οικονομικής Προσφοράς 20 3 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού απόρριψης προσφοράς 2ου και 3ου μειοδότη (ο 1ος έχει ήδη αποκλειστεί) και ανακήρυξης Προσωρινού αναδόχου του 4ου μειοδότη 5 4 Έγκριση παραπάνω Πρακτικού από ΔΣ 5 5 Ανάρτηση απόφασης σε ΕΣΗΔΗΣ 2 6 Αναμομονή για Προσφυγές 10 7 Σύνταξη, υπογραφή και αποστολή Πρόσκλησης στον Προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 3 8 Υποβολή από προσωρινό ανάδοχο Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 10 9 Πρακτικό Επιτροπής για αποδοχή και κατακύρωση της σύμβασης 5 10 Έγκριση παραπάνω Πρακτικού από ΔΣ 5 11 Ανάρτηση απόφασης σε ΕΣΗΔΗΣ 2 12 Αναμομονή για Προσφυγές 10 13 Συμπλήρωση Φακέλου για αποστολή σε Ελεγκτικό για Προσυμβατικό Έλεγχο 5 14 Προσυμβατικός έλεγχος 30 15 Σύνταξη, υπογραφή και αποστολή Πρόσκλησης στον ανάδοχο για προσκόμηση εγγυητική καλής εκτέλεσης κλπ και υπογραφή σύμβασης 16 Προσκόμηση εγγυητικής καλής εκτέλεσης κλπ 15 17 Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικής κλπ και υπογραφή σύμβασης 5 ΣΥΝΟΛΟ 135

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου